Hur vet ugglorna om det ska bli gnagarår?

Hur vet ugglorna om det ska bli gnagarår?

Stefan Lithner

Denna fråga fick jag nyligen via mejl. Jag svarade enligt följande: Svaret på frågan kan sammanfattas: ”Jag vet inte”

Jag författade ett arbete tillsammans med K. Ingemar Jönsson 2001, publicerad i Ornis Svecica Vol 12 No 1 -2 2002, som belyste samspelet mellan bok- och ekollon, potentiellt flyttande ugglor, stationära ugglor, skogslevande smågnagare och bergfink baserat på framför allt mina studier av fluktuationen hos dessa arter under åren 1993 – 2000. https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/9bef8145-b988-4f6c-95fa-9391b0d64846

Det har länge varit och är fortfarande vanligt att vetenskapliga artiklar avgränsar sina variabler för att påvisa ett förhållande mellan två faktorer medan man samtidigt försöker minimera påverkan från andra faktorer.
Jag skulle mycket lätt kunna besvara frågan enligt ovan men samtidigt kan det vara värdefullt att visa vad man vet för att kunna säga att man inte kan besvara just den frågan.

Jag ska i det följande presentera en förenklad bild av vad som i huvudsak gällde fram till ungefär år 2000. I vad mån klimatförändringen sedan dess är ännu oklart. Jag har följt utvecklingen längs de rutter jag använde åren 1993 – 2000 även under åren 2001 – 2022. De slutsatser vi kunde dra 2001 synes fortfarande gälla.

Mycket gott ollonår för ek infaller vart 6:e till vart 9:e år. Bok har goda ollonår vart annat till vart femte år. Mängden bokollon är EJ PROPORTIONELL mot mängden bokpollen i luften under bokens blomningstid samma vår vilket en del författare hävdar. Även proportionerna av sol och vatten lokalt spelar stor roll för hur tillgången på bokollon blir följande höst. Också jordmånen där träden växer påverkar utfallet under fruktsättningen.

I Blekinge där studien utfördes finns fyra arter skogslevande smågnagare;: mindre skogsmus, större skogsmus, åkersork och skogssork.
Ett ”gnagarår” styrs av tillgång på näring. Här har vi studerat den mest variabla näringen; ollon.
Under mycket rik tillgång på ollon ökar näringstillgången för bland annat gnagarna. Detta gör att de förlänger sin reproduktionsperiod till att fortgå under hela vintern och kan mycket väl fortsätta följande år, särskilt om tillgången på ollon är god. Ett extra gott ollonår märks även på incidensen av TBE (sjukdomen hos människor) men det är ett annat kapitel.
Mängden gnagare under ett gnagarår bestäms av summan av de olika gnagararterna under perioden. Vanligen, men inte alltid domineras antalet av skogssork.

Under ollonår är konkurrensen hård mellan alla djur som utnyttjar ollon. Utöver gnagarna, finns under goda ollonår ofta men inte alltid stora mängder bergfink. Vår uppsats visar bland annat att extremt goda ollonår då det inte kommer stora mängder bergfink ropar fler PU och HU än under extremt goda ollonår då det infunnit sig stora mängder bergfink.

Bergfink fick vi naturligtvis nöja oss med att uppskatta. I bok utgiven av Ängelholms kommun 1994 finns en artikel;Stefan Lithner; En fantastisk skymning vid Rössjön har jag redovisat ett detaljerat försök att uppskatta en flock bergfinkar. Människor med begränsad vara att räkna/uppskatta antal som avsevärt överskrider en miljon, villar lätt bort sig. Då kan en till två miljoner fåglar till och med bli sju miljoner, vilket hände härom året. En miljon bergfinkar som stannar i ett område hela vintern har ju en avsevärd inverkan på näringstillgången för andra djur.

Rovdjuren ökar ganska snabbt efter att gnagartillgången ökar. Det gäller förutom ugglorna även hökar, vråkar, småvessla, hermelin, mård och räv. Följden blir dessutom att predationstrycket minskar på andra arter som normalt utnyttjas av dessa rovdjur. Detta syns vanligen hos både skogshöns, mesar, andra små däggdjur än de ovan nämnda och insekter som gynnas av ollon.
Räven är normalt en generalist, men vid extrem gnagartillgång blir den specialist på gnagare.

lappuggla
Lappuggla (i brist på bilder av kattuggla) Foto Stefan Lithner

Här i Blekinge har vi en stationär uggla; kattugglan (KU) som ingått i projektet. Den hörs inte ropa i större antal under ett gnagarår, men får fler ungar flyga. KU är så ortstrogen att då ena partnern faller ifrån i ett gott revir, gör den andra partnern sitt yttersta för att ropa in en ny partner till samma revir. Då KU´s ungar följande år helst inte vill slå sig ner långt ifrån där de är födda etablerar de sig gärna i ett sämre revir i närheten av där de är födda heller än letar upp ett riktigt bra revir långt ifrån födelseorten. Följaktligen hörs många fler KU ropa året efter ett ”gnagarår” än det år de är födda. Av samma anledning avlider/försvinner ugglorna i dessa nya och något sämre revir ganska snabbt.

Vi har två ”potentiellt flyttande ugglor: pärluggla (PU) och hornuggla (HU). Under dåliga gnagarår finns stationära par kvar i sina revir, såvida habitatet inte avverkas. De är då tysta eller ropar endast sporadiskt.
Man känner till att det finns både stationära par och flyttande individer hos både HU och PU även i övriga i Europa. Varifrån de stora antalen kommer har jag endast hört spekulationer om. En del gissar på Finland. Andra gissar på även Ryssland och det finns de som menar att de kan komma även från kontinenten. Ingen vet ens om de har sitt ursprung på den europeiska sidan av Ural.
Vad vi vet är att ugglorna stannar i ett område så länge näringstillgången är tillräcklig för att arten ska kunna häcka. När näringstillgången blivit alltför dålig ger sig ugglorna ut för att söka nya områden med bättre tillgång på näring.

Mängden ugglor regleras av tillgången på näring och rovdjur. De senare ökar också snabbt i antal när gnagartillgången är extrem och likaledes dör undan då näringstillgången försvunnit.

Det har spekulerats i långa tider om hur ugglorna kan veta om det blir ett bra ollonår eller inte.. Ingen tycks veta. Två hypoteser har jag stött på. Den ena är att ugglorna hör pipen när de flyger över ett område där det är gott om smågnagare. Detta förklarar inte hur ugglorna kan veta om det kommer att vara ett bra ollonår två till fyra månader längre fram.
Den andra hypotesen är att det finns ett ämne i ollonen som antingen passerar genom gnagarnas matsmältningsapparat eller omvandlas i gnagarnas matsmältningsapparat till något ämne som ugglorna kan känna av när de passerar över områden där det är gott om aktuella gnagare och att ugglorna kan bedöma gnagarpopulationens status för någon eller några kommande månader. Man kan spekulera kring om ett sådant ämne lämnar gnagarnas kroppar så långsamt att ugglorna kan bedöma detta.

Jag har nyligen kollat med ett par universitet, men de hade ingen tillgänglig som jobbade med ugglor för närvarande.

Sedan jag och Ingemar Jönsson publicerade artikeln har jag fortsatt att följa fluktuationen hos ugglorna. Vad vi framförde i artikeln stämmer fortfarande väl.

Efter det att jag räknat längs en av rutterna i c:a 10 år lade Vägverket (hette de väl på den tiden?) en ny vägsträcka för väg 29 mellan Karlshamn och Tingsryd. Denna nya vägsträcka klöv mitt inventeringsområde på mitten med lika många snarlika inventeringspunkter på vardera sidan av den nya vägen. Här blev det sedan lätt att klassa de olika inventeringspunkterna efter hur mycket oväsen som störde människan (mig). Jag samlade data från dessa punkter under tio år/säsonger efter det att den nya vägsträckan invigts. Totalt sett minskade ugglorna i hela området. Mest intressant var att PU och HU (de potentiellt flyttande ugglorna) minskade mest där störningarna var som störst och minskade minst där störningarna var som minst (I vårt land idag förekommer alltid störningar i åtminstone södra Sverige). KU (stannande art) påverkades inte alls lika tydligt. Den minskade i hela området. Skillnaden i minskning mellan de mest störda områdena och de minst störda var visserligen påvisbar inte så väldigt mycket större där det var bullrigt än där det var relativt tyst.
Därmed är det tydligt att åtminstone vissa ljud stör vissa ugglearter när de har möjlighet att välja boplats med kort varsel/varje år.
Det har spekulerats (i vetenskapliga uppsatser) om det är ökad svårighet för ugglorna att höra sina bytesdjur, om det är bytesdjuren som störs av oväsen och/eller vibrationer från fordon på vägarna och/eller skogsmaskiner. Det har också visats åtminstone. i USA att vissa arter står ut med vad vi kallar oväsen medan andra inte gör det. *

*Ett fantastiskt exempel upplevde jag då jag blev visad ett alplångöra (en liten fladdermus). De hängde knappt tio meter från en stor kyrkklocka som slog varje halvtimma, ett förfärligt dån för människor som står nära. Det störde inte fladdermössen.

För båda hypoteserna gäller att det är oerhört svår att skaffa sig lärdom/erfarenhet för ugglor på endast ett par år, men så är ju omsättningen på fåglar (alla arter) väldigt stor.

Kattugglan börjar aktivera sig inför häckningssäsongen redan kring jul om året på väg att bli dåligt finns de stationära ugglorna kvar men sitter tysta.

Man har under större delen av min tid som ornitolog hävdat att de par som misslyckats med sin häckning gör ett nytt försök. Detta håller jag för att vara riktigt, men enär man kan höra unga kattugglor ganska många gånger senare på året håller jag det inte för osannolikt att de lägger en andra kull. Unga kattugglor har jag hört i närheten av häcklokal både i mars – april och i mitten av juni. Min erfarenhet av uggleinventering gör att jag tror att åtminstone en del par lägger mer än en kull. Detta har jag dock inte läst eller hört från någon vetenskapsman.

Pärlugglan vet man flyttar framför allt under hösten om den flyttar. Även om de personer som undersökt artens flyttning har använt de kunskaper som finns för att kartlägga artens flyttning så har kunskapen fortfarande stora luckor i ämnet. Medan jag fortfarande höll på att inventera talades det om att konstruera små sändare att applicera på ugglor som dels är så små att de inte nämnvärt stör ugglorna och dels har så lång räckvidd att man kan följa djuren om de flyttar från ex:vis Umeå till Ural.
Jag har inte hört eller läst om några nämnvärda fynd på våren. Enl. nedan synes det det förekommer viss flyttning även på våren.

Så vitt jag vet har väldigt många av de PU som kommit till Norden under höstarna även bildat par redan under vintern. De som ropar/spelar i början av mars här nere tycks skrida till häckning.
Jag har under en del goda gnagarår funnit PU som uppenbarligen anlänt under april månad och ropat ganska flitigt i mitten – slutet av april och åtminstone fram till midsommar. Det kan då sitta flera stycken nära varandra och ropa nästan i kör. Min tolkning är att de PU som börjar höras i slutet av april och emellanåt sitter flera stycken nära varandra är 2k fåglar (födda året innan), ungefär som ”pokulerande unga män ute på galejan”

Under goda gnagarår kan PU spela systematiskt, såväl under klassisk häckningstid som när som helst under sommaren. Jag har t.o.m. hört PU som ropar ytterst medvetet precis som under häckning i början av september under riktigt goda ollonår.

Det är vidare känt att PU-hannar i vilt tillstånd kan påbörja en andra kull så snart hanen fått första honan i ruvning (uppg fr Umeå Univ). Försök med stödutfodring har t.o.m. fått en hanne att påbörja häckning med en tredje hona samtidigt (uppg fr Umeå Univ).

Någonting jag dessutom tycker är spännande är att då det föregående höst noterats många insträckande PU har det varit tyst från PU fram till någon gång i början av mars. Då har PU börjat ropa på flera platser där det fram till dess varit tyst. Jag har hört motsvarande iakttagelser från längre upp i Sverige också. Det är tänkbart men inte visat, att PU vill ha en viss mängd dagsljus innan den börjar hävda revir. Det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet om dessa märkliga varelser vilket gäller i än högre grad om märkliga varelser/ekologi i varmare länder (www.pbase.com/stefan_lithner)

Hornugglan hörs vissa år hävda revir intensivt i månadsskiftet januari – februari, Andra år kan de hävda revir i början av juni. (Omkring 5/6 1978 hördes revirhävdande hornugglor ”i var och varannan grandunge” mellan Gårdstånga och Harlösa utmed Kävlingeån. Detta är överdrift, men antalet ropande var anmärkningsvärt. Högst sannolikt är att de kan påbörja häckning när som helst där emellan. Även ungar kan höras pipa vid lite olika tider under våren, vilket ju är rimligt i enlighet med föregående uppgift.

Gnagarår kan mycket väl upphöra ganska plötsligt, under ugglornas påbörjade häckning. Det är särskilt vid sådana tillfällen de försöker dryga ut kosten genom att ta fåglar.

Ytterligare ugglearter påträffas då och då i Blekinge och står i visst beroendeförhållande till gnagarna. Fynd av dessa har dock ännu varit alltför få att några studier skulle kunnat utföras.
Lappugglan har länge varit den stora taigans hemlighetsfulla Tita Grå (en trollpacka) men har under senare år börjat visa sig även hos oss. Enstaka par har häckat i norra Skåne, Södra Halland och södra Småland. Senaste fyndet jag känner till i Blekinge var i november i fjor (2022).

Även för tornugglan spelar gnagarna roll. Här skulle man kunna misstänka att den skulle kunna gynnas av ett mildare klimat, men för denna finns ytterligare faktorer värda att beakta. Senaste fyndet av denna jag känner till i Blekinge var i april 2019.

tornuggla
Tornuggla (i brist på bilder av hornuggla) Foto Stefan Lithner


Ängsmarkspris

PRESSRELEASE den 6 oktober

Den sjätte oktober avhöll Naturskyddsföreningen i Karlshamn pressrelease om föreningens nyligen instiftade pris: Ängsmarkspriset Se nedan. Detta utgörs av trettiotusen kronor och kommer årligen att utdelas till den fastighet som gjort mest för att gynna förutsättningarna för pollinatörer inom urbant område. Inbjudningar hade skickats ut till ett 25-tal adresser som vi förväntat oss skulle vara intresserade av att motverka den biologiska utarmningen och vinna trettiotusen kronor.

Varför inom tättbebyggt område? –Intresset för vår miljö är ännu så klent att om man vill nå någon större publik, låt oss säga fler än en handfull personer, är möjligheterna att påverka opinionen större om priset får genomslag i tättbebyggt område.

Avsiktligt översvämmat jordbrukslandskap Modernt skogsbruk

Vem lägger märke till att de c:a femton humlor och tio bin i en liten plantering efter någon handfull år, minskat till två humlor och inga bin? För att den stressade fåkunniga människan ska reagera krävs vanligen stora dramatiska förändringar i form av översvämningar eller brutala kalavverkningar i enlighet med vad som idag kallas ”Modernt jordbruk” och ”Modernt skogsbruk”
Helt visst görs fler goda insatser på fastigheter i glesare bebodda områden, men alltför få människor påverkas i gynnsam riktning eller ens lägger märke till det i glesbygden även om så sker där.

Sapiens”, betyder ”tänkande”. Kommer en majoritet av dessa som bara följer upptrampade spår genom livet att reagera innan det plötsligt inte finns tillräckligt med pollinatörer?

Endast fem personer infann sig. Detta indikerar att Karlshamnsbor, i gott sällskap med media och exploatörer har blygsamt intresse av sin närmiljö. Förf. har bott i denna lilla stad i snart 40 år och har sett utarmningen både i innerstan och i kommunens glesbygd både bland vilda blommor, bland odlade blommor och bland insekter som pollinerar växterna.

Alltför många människor idag nöjer sig med att de har mat på bordet, ”soppa i tanken” och en näst intill steril kortsnaggad gräsmatta med som bäst fyra arter blommor i denna.

Förf har sedan 1985 sett utarmningen av rabatter, utarmningen av blommande inhemska växter och försvinnandet av insekter, både humlor, bin dagfjärilar och nattaktiva insekter lätta att se om de verkligen finns där, men även

Kortsnaggad gräsyta med 3 -4 arter blommor Ängsmark (fuktig) som fått återhämta sig några år

smådjur som ingen ser eller lägger märke till men som gör väldig nytta. Dagfjärilar går det fortfarande att hitta ansamlingar av i relativt tättbebyggda områden där lämpliga blommor blommar. Bin och humlor ser man numera sällan mer än en eller ett par arter av. Bin har förf. inte sett mer är enstaka exemplar av under hela året.

När NiK talar med representanter för Karlshamns kommun får den oftast till svar: ”Vi har inte råd”, ”vi har inte tid att göra sådant nu”, Den eller den vill

inte” Entreprenörer vill gärna slå vägrenar och kvittera ut ersättning för detta, men är måttligt intresserade av att följa något tidsschema och vill långt ifrån alltid samla ihop de slagna (slåttrade) växtdelarna. Uppdragsgivaren har inte resurser att kontrollera att slåttern av ex.vis vägrenen skett vid rätt tillfälle och att efterbörden avlägsnas.
NiK ställer nu sin förhoppning till enskilda fastighetsägare och företag som kanske har intresse av och resurser att höja ambitionsnivån.

Text o foto Stefan Lithner

 

ÄNGSMARKSPRISET

Pris till den som gjort mest för att (åter)vinna ängsmark på sin fastighet inom tättbebyggt område under året.

Styrelsen tog beslut om att ängsmarkspriset skulle delas upp i två priser. Ett med arbetsnamnet ÄNGAMARKSPRISET och ett med sarbetsnamnet UTMARKSPRISET.
Jag åtar mig att arbeta med Ängsmarkspriset. Ansvar för det andra priset får styrelsen utse bland dem som röstade för detta.

Pris: 30 000 kronor

Kandidater nomineras skriftligen till Naturskyddsföreningen i Karlshamn och skall vara ordföranden i Naturskyddsföreningen i Karlshamn tillhanda senast den 31 augusti.
Skulle nominering av någon anledning inte ha inkommit vid detta datm, inkluderas kandidaten vid nästa års pris.

Priset utdelas årligen förutsatt att någon nominerats till priset och att styrelsen i NiK finner att förslaget leder till en förbättring.
Styrelsen i NiK kan således besluta att inget av nominerade insatser är värda en segerpremie, utan anmodar nominerade att arbeta vidare med sina projekt och låta sig nomineras senare/nästa säsong.

Om mer än ett nominerat förslag anses prisvärt, beslutar styrelsen om vilken fastighet som ska tilldelas årets pris, och uppmanar den fastighet som ej vunnit att återkomma/låta sig nomineras senare år.

Fastighetsägare får lov att anmäla sin egen fastighet. Ägaren till fastighet som nominerats och/eller nominator får inte medverka i valet av vinnare.
Flera fastighetsägare kan utföra ett gemensamt projekt. Sådana enheter får också nomineras. I händelse sådant förslag vinner, överlåts fördelning av priset inom denna grupp till dem som samverkat i projektet.

Styrelsen i NiK anger inga direktiv om hur insatsen ska se ut, vare sig storlek eller typ. Detta överlåtes åt medverkandes fantasi och uppfinningsrikedom att själva bestämma.

Nominerade ansvarar själva för utförandet, tillstånd om sådant behövs, val av metod, val av växtlighet, kostnader etc.

Styrelsen i NiK utser vinnaren enl. ovan. Priset delas ut under oktober månad samma år.

Priset tillkännages första gången via pressrelease; tidningar och radio/TV under oktober månad 2022 och kan nomineras första gången 2025.

En arbetsgrupp kommer att utses inom NiK när tiden för korande av vinnare närmar sig, lämpligen vintern 2024/2025.

Styrelsen kommer vid pressreleasen att ge exempel på åtgärder som kan bli aktuella för prisgivning.

Här följer några exempel på åtgärder som kan belönas:

En fastighetsägare som har stor tomt med gräsmatta, hyvlar bort svålen av tätt grön troligen kortklippt vegetation, och ersätter den med ex.vis sand och/eller grus och planterar en rik ängsmarksflora (- En plogbredd kanske 2½ meter bred och 250 meter lång och gör den till en ren monokultur, t, ex, blåklintsodling räknas ej som sådan.)

Ett storföretag som säljer ex.vis mat, kläder, virke, trädgårdsprodukter, fordon etc. och har stora ytor asfalterade parkeringsytor utanför varuhuset, knackar bort var tredje eller var fjärde parkeringsplats/yta och planterar ängsmarksväxter, framför allt vilda blommor och vilda gräs på dessa ytor.

Flera små ytor oavsett om de ligger i markhöjd eller är upphöjda över marken kan mycket väl nomineras för priset och bedömas som en enhet.

Trafikverket, en vägsamfällighet och/eller kommun som börjar sköta sin slåtter av vägrenar, på ett sådant sätt att det gynnar successionen av vilda växter och därmed också de insekter som har sina hemvister i dessa habitat.
Om sådana förbättringar vidtas är det fördelaktigt om förrättaren kan uppvisa hur det såg ut innan ny regim trätt i kraft.

Trafikverket, en vägsamfällighet och/eller kommun tar bort stensättningar och eller konstverk, kortsnaggade artfattiga grässvålar, odlade/icke inhemska växter och ersätter sådant med vilda ängsmarksväxter och därmed också de insekter som har sina hemvister i dessa habitat.
Om sådana förbättringar vidtas är det fördelaktigt om förrättaren kan uppvisa hur det såg ut innan ny regim trätt i kraft.

Fladdermusexpedition till Sonekulla den 24:e september

Fladdermus

Sena kvälls- och nattexpeditioner har visat sig bli allt svårare att engagera deltagare till. Allt fler i yngre år tror att de kan uppleva natur i cybervärlden. Sista anmälningsdagen fanns ingen anmäld. Dock hade jag fått en anmälan dagen innan expeditionen. Det var Folke Horney som var intresserad av expeditionen till ett område som under senaste åren visat sig vara ett av Sveriges intressantaste områden för fladdermöss.
Folke och exkursionsledaren Stefan Lithner lämnade Karlshamn klockan 21. På vägen mot kvällens utflyktsmål sprang en rödräv tvärs över gamla väg E22 öster om Åryd.

Fladdermöss i Sverige livnär sig på insekter. Det har under eftersommaren och förhösten 2022 visat sig att antalet insekter varit avsevärt mindre än vad vi ännu så länge betraktar som ”vanligt”. Den torra sommaren är lätt att lyfta fram som en orsak, men tyvärr finns många andra skäl som bidragit negativt till förekomsten av insekter.

För två år sedan var himlen full av fladdermöss vid Sonekulla gård redan vid 22-tiden, av åtskilliga arter. Vi anlände denna kväll dit vid 21:30. Det tog en liten stund innan vi fick första kontakt. Det handlade då om en dvärgpipistrell. Vartefter tiden löpte blev antalet fler. Märkligt nog hördes endast artens sociala läten. Om det finns någon koppling mellan bristen på läten från jagande dvärgpipistreller och bristen på insekter är inte självklar, men högst sannolik. Under vårt sök hördes vid ett par tillfällen ett brunlångöra. Denna fladdermus jagade, men då brunlångöra livnär sig på andra insekter än vad dvärgpipistrell gör, säger denna iakttagelse inte så väldigt mycket om den generella tillgången på insekter.

Då kvällen hunnit bli en smula ”småsen” efter vårt sök vid gården avstod vi från att besöka ”delmål 2”, där Stefan tidigare år brukat höra barbastell så här års. Expeditionen avslutade i Karlshamn omkring en kvart över elva.

Text och bild: Stefan Lithner

Mossor och fåglar vid Dala blev kärlväxter och fåglar vid Dala

Mossor och fåglar vid Dala blev mer kärlväxter och fåglar vid Dala pga torkan.
En mossa vi noterade var dock gaffelmossa, en gaffelgrenad bållevermossa som förekommer mycket rikligt i våtmarken. Den ses flytande eller ilandfluten på stranden.
Trots torkan fanns det fortfarande gott om vatten i våtmarken så kärlväxterna vid stränderna var i bra skick varav många blommande.

Våtmark

Även ett par insekter och en spindel noterades. 🕷
Av fåglar kan nämnas att vi såg och hörde smådoppingens bubblande läte. Vattenrallens gris-läte hördes också vid något tillfälle. Denna art hör man nästan bara. Man ser den mycket sällan. 🦆
Och ladusvalor fångade insekter ovanför vattenytan.
Som alltid är dock fikat det viktigaste! 🍪☕️
Fotografiet av getingspindeln är taget av Anna.

getingspindel

Vill man se mer mossor i höst kan jag rekommendera Blekinges Floras tre kryptogamutflykter för svampar och mossor. Se deras hemsida blekingesflora.se.
Det till synes allt torrare klimatet tycks göra det svårare att ha mossutflykter kvällstid.
Anna rapporterade in nedanstående fynd från vår utflykt på artportalen.se:
Åkerfräken
Andmatssläktet
Svalting
Storigelknopp (aggregat)
Bredkaveldun
Ryltåg
Veketåg
Säv
Skogssäv
Krypven
Kvickrot
Revsmörblomma
Gulvial
Humlelusern
Kråkvicker
Sparvvicker
Gråvide
Fackelblomster
Rosendunört
Bergdunört
Kärrdunört
Lomme
Vanlig pilört
Åkerpilört
Trampört
Krusskräppa
Strandlysing
Strandklo
Brunskära
Åkertistel
Baldersbrå
Hästhov
Gaffelmossa
Sextonprickig nyckelpiga
Blågrön kärrstrit
Getingspindel
Gräsand
Vattenrall
Smådopping
Korp
Ladusvala
Hälsningar Johan Wolgast

Fjärilsexkursion till Tosteberga ängar 2022-08-06

Under veckan fram till utflyktsdagen hade färdledaren Stefan Lithner tittat på väderkartor minst en gång om dagen, då behovet av sol är mycket viktigt. Vi skulle dessutom bege oss till en lokal utanför kommunen, och där leta efter en av landets sällsyntaste dagfjärilar; backvisslare. Den hittades här för tre år sedan och blev då landets nordligaste lokal för arten.

Ytterligare tre personer, Anna Blomqvist, Christine ”Kicki” Johansson och Folke Horney anslöt vid Teaterparken i Karlshamn klockan 09:15. Ytterligare en person var anmäld men infann sig inte, vilket vi som skulle åka tyckte var tråkigt. Väl nere vid parkeringsplatsen vid Tosteberga ängar väntade även Liselotte Jönsson och Lennart Lindqvist.

Tosteberga ängar

Exkursionen inleddes omedelbart, men studium av luktgräsfjäril vid parkeringsplatsen. I kärnområdet för våra målarter såg blomningen en smula annorlunda ut än vid Stefans besök vid samma tid i fjor. De höga tistlarna, ffa åkertistel stod inte lika talrik som i fjor. Men blomningen av ffa jordtistel och rödklint var fortfarande god.

Liselotte och Lennart lyckades ganska snart finna silversmygare. Ett av exemplaren studerades väl. En stund senare fick Anna syn på en eldsnabbvinge, som var tämligen samarbetsvillig, och lät sig fotograferas.

Eldsnabbvinge

Jakten på primära målarten fortsatte. Ute i kortare vegetation hittade Anna en liten fjäril som vållade oss problem. Det visade sig så småningom att detta exemplar var så starkt slitet att flera karaktärer som gör backvisslaren tämligen lätt att känna igen var bortslitna. ”Falkögat” Anna hittade emellertid snart en ny som såg ut som man vill att de ska se ut, och var lätt att känna igen.

Backvisslare

Under dagen fann vi åtminstone tre backvisslare, tre eldsnabbvingar, tre silversmygare, två amiraler, ett påfågelöga, citronfjäril, åtminstone två kålfjärilar, åtminstone två rapsfjärilar, en svingelgräsfjäril, en puktörneblåvinge och väldigt många luktgräsfjärilar och slåttergräsfjärilar. Stefan gjorde ett försök att uppskatta antalet av dessa båda arter. Åtminstone 250 luktgräsfjärilar och 200 slåttergräsfjärilar bör vi ha sett under vårt besök här.

Text: Stefan Lithner
Bilder: Anna Blomqvist

Fjärilsexkursion till Falsehulta myr 2022-07-09

Deltog gjorde Anna Blomqvist och Johan Wolgast. Exkursionsledare var Stefan Lithner. Samtliga från Karlshamn.

Då endast ovan nämnda anmält intresse för utflykten, samlades gruppen efter överenskommelse och lämnade staden klockan 09:15.
Stefan hade förhoppningar om att hitta fyra dagfjärilsarter vilka under de femton senaste åren synes ha flyttat sydgränsen för sina utbredningsområden i Sverige allt längre norrut. Vid en rekognoseringstur till området den 2 juli fann Stefan tre av dessa. Två par är svåra att skilja från varandra som vuxna (imago), varför Stefan vid ankomsten till startpunkten delade ut ett infoblad och redogjorde för skillnaderna mellan å ena sidan vitgräsfjäril och berggräsfjäril …

Bild: Vitgräsfjäril (SLi) Bild: Berggräsfjäril (SLi)

… och å andra sidan prydlig pärlemorfjäril och brunfläckig pärlemorfjäril.

Bild: Prydlig pärlemorfjäril (SLi) Bild: Brunfläckig pärlemorfjäril(SLi)

Vädret enligt senaste prognosen förutspåddes sol till cirka 30%, men blev bättre än så. Dock var vinden något starkare än vad prognosen förutspått. Ganska snart fick vi sol och fjärilarna började visa sig. De var dock inte särdeles villiga att exponera sig. Vartefter fann vi ett antal arter. Bl.a. hittade vi vitgräsfjäril ganska snart. Dessa fotograferades efter bästa förmåga. En av dem tittade vi lite extra på men menade då vara en vitgräsfjäril. Studien skedde på displayen på Stefans kamera. Berggräsfjärilen i Blekinge brukar ha flugit färdigt vid midsommartid, medan vitgräsfjärilen enligt AP aldrig påträffats som imago (vuxen) i maj månad. Mot slutet av sin flygtid blir fjärilarna dessutom ofta slitna och karaktärerna blir svårare att se. Då bilderna på en av dessa båda fjärilar efter hemkomsten kunde studeras på datorskärm visade det sig att det var en berggräsfjäril (Bild ovan).

Under den närmaste halvannan timmen fann vi dessutom, gott om älggräspärlemorfjäril, några brunfläckiga pärlemorfjärilar, några bredbrämade bastardsvärmare, …

Bild: Silverblåvinge (SLi) Bild: Bredbrämad bastardvärmare(SLi)

… en ängsmetallvinge, ängs- och mindre tåtelsmygare, flera silverblåvingar, några hedblåvingarga, ganska många hagtornsfjärilar och luktgräsfjärilar. Utöver dagfjärilar fann vi även några humlor, ganska många ängsblombock och bandad humlebagge. Dessutom hittade Anna en gulröd blombock och en guldstekel (Chrysis sp.) Vi fann också en larv av brun björnspinnare krypande på skogsvägen.

Bild: Ängsblombock (AB) Bild: Guldstekel (AB)

Väl tillbaka till parkeringsplatsen gav vi de arter vi menade att vi ännu inte sett, en halvtimma. Då fotograferade Stefan en pärlemorfjäril som föranledde en smula diskussion. Väl tillbaka i stan jämfördes med bilder på bildgalleriet på Artportalen. Det visade sig vara en prydlig pärlemorfjäril (Bild ovan).

Prydlig pärlemorfjäril syns ha minskat stadigt i Blekinge sedan 2005. Enligt AP rapporterades arten i Blekinge under åren 2007 – 2011 70 gånger. Under åren 2012 – 2016 hittades den 10 gånger, medan den under åren 2017 – 2021, endast rapporterats två gånger.

Bild: Ängsmetallvinge (SLi) Bild: Ängsmetallvinge (AB)

Bild: Gulröd blombock hona (AB)

Text: Stefan Lithner

Foton: Anna Blomqvist (AB) och Stefan Lithner (SLi)

Visentutflykt på Eriksberg

Strax innan klockan åtta på morgonen den åttonde juli sammanstrålade Anders Lindoff, Per-Ola Perttersson och Sven-Arne Persson från Naturskyddsföreningen i  Olofström med Anna Blomqvist och Stefan Lithner från Naturskyddsföreningen i Karlshamn utanför entrén till Eriksberg Hotell & Safaripark.
Här mötte vi vår guide och spårare, och tillika avelskoordinator för visenter för EBCC (European Bison Conservation Center) i Skandinavien.
Idag finns drygt 9000 frilevande visenter

Tommy hade strax före vår ankomst gjort en kortare spaning till fots för att se om det uppehöll sig några visenter i närheten av entrén. Så var fallet. Vi började därför spaningen med att söka upp de fyra yngre visenttjurar Tommy sett en liten stund tidigare.

Bild: Yngre visenttjurar (SLi)

Tommy hade sett en större flock med visenter bara ett litet stycke från dessa unga tjurar. Vi försökte ta oss dit till fots, men då ett stort antal kronvilt, sällskapade med visenterna och kronviltet är åtskilligt vaksammare än visenterna hade gruppen förflyttat sig utom synhåll.
Vi fortsatte miniexpeditionen i en av Eriksbergs exkursionsbussar.  Marken kan utan överdrift sägas vara översållad med vilt. Dominerande är dovvilt och vildsvin.
Nästa anhalt gjordes på bekvämt gångavstånd från en utfodringsplats med saltsleke.
Då reproduktionen av alla djur, inklusive visenter blir sämre vid näringsbrist ges viss stödutfodring för att motverka detta. Då visenten inte bryter ner all näring passerar en del föda osmält genom matsmältningsapparaten. Detta får till följd att vildsvinen gärna  undersöker visenternas avträde och plockar till sig saker som passar dem.

Bild: Här fanns en liten grupp visenter med bl.a. ko, två fjolårskalvar och just svin som genomsökte visenternas avföring. ( SLi)

En liten stund senare stötte vi på ett tiotal visenter, av vilka en var nästan alldeles nyfödd. Tommy uppskattade åldern till fyra fem dagar. Här gick också en flock Davidshjortar. Detta djur har tagits till Eriksberg med ambitionen att reducera risken för inavel inom denna starkt hotade art. På Eriksberg finns ett sjuttiotal Davidshjortar.

Därefter styrde vi kosan åt väster i ambitionen att även försöka få syn på den dominanta tjuren. På vägen västerut fann vi en blandflock av klövvilt. I denna fanns även några mufflon. Tjuren lyckades vi inte hitta. Däremot fann vi ännu en kalv, inte mer än ett par dagar gammal, och dessutom Eriksbergs äldsta visentko. Enligt Tommy var hon 21 år.

Bild: ”Urmodern” tillsammans med ung visentko med kalv (AB)

Visenter blir sällan över 20. Äldre visentkor spelar en roll som motsvarar matriarkernas hos elefanter. De har en avgörande roll för populationens framgång, både socialt och vad avser sök efter näring.

Bild: Davidshjort med hindar (SLi) Bild: Mufflon (AB)

Därefter avslutade vi expeditionen. På vägen ut fick vi chansen att följa en fiskgjuses försöka att slå någon fisk, vilket inte lyckades medan vi tittade på.
Under förmiddagens utflykt lyckades Tommy visa drygt halva beståndet av Eriksbergs 42 visenter inklusive de två nästan nyfödda kalvarna.

Text: Stefan Lithner
Foton: Anna Blomqvist (AB) och Stefan Lithner (SLi)

Valkompassen för klimat och natur 2022

På naturskyddsföreningens webbsida finns det en valkompass med 17 frågor. Vad tycker du och vad tycker partierna?

 1. Ska vi förbjud fossila bränslen?
 2. Besluta om ett mål för ökad kolsänka?
 3. Anta en svensk koldioxidbudget?
 4. Höja ambitionsnivån kring EU:s utsläppsrätter?
 5. Inte ge stöd till kärnkraft?
 6. Mer och bättre skydd av land och hav?
 7. Inför en ny havsmiljölag?
 8. Flytta ut trålgränsen?
 9. En ny och hållbar skogspolitik?
 10. Låt statens skogar föregå med gott exempel?
 11. Stärk det ekologiska lantbruket?
 12. Öka arealen naturbetesmarker?
 13. Inför ny skatt på bekämpningsmedel?
 14. Dricksvatten utan PFAS?
 15. Skattereform som bidrar till klimat- och miljömål?
 16. Omvandla miljonprogrammet till miljöprogram?
 17. Skärp miljöambitionerna i offentlig upphandling?

Vilka partier tycker vad? Kolla valkompassen!