Naturreservat

Inom Karlshamns kommun finns 24 stycken naturreservat. Här kommer en lista och en kort beskrivning. För mer information om naturreservaten se Karlshamns hemsida och Länsstyrelsen i Blekinges hemsida. Några av reservaten har klubben haft utflykter till – se beskrivning och bilder.

Bockön och Mjöön ligger i Hällaryds skärgård. Rikt fågelliv. Kan endast nås med båt. Mjöön är fågelskyddsområde vilket innebär att det råder beträdandeförbud på ön från 1 april till 15 juli.

Bökemåla naturreservat mellan Hällaryd och Bälganet. Barr- och lövdominerade naturskogar samt myrmarker.

Elleholms naturreservat väster om Mörrumsåns mynning. Kustskog med vindpinade tallar och av murkna, döende träd vilket ger en stor biologisk mångfald. Området nås lättast med båt eller via en gångstig som utgår från Elleholms badplats.

Eriksbergs naturreservat söder om Åryd. Reservatet omfattar ett av norra Europas största vilthägn där bl.a. kronhjort, dovhjort, mufflonfår, vildsvin och visent vandrar fritt. Det går enbart att besöka naturreservatet under parkens öppettider sommartid.

Eriksbergs stränders naturreservat söder om Åryd.  Naturreservatet sträcker sig längs stränderna utanför Eriksbergs vilthägn. Varierande natur med klippstränder, alkärr, hedbokskog samt små strandängar.

Fölsö naturreservat ligger i Hällaryds skärgård. I reservatet växer flera träd- busk- och blomarter, exempelvis björk, al, ek, tall, en, nypon, kärleksört och styvmorsviol. Nås endast med båt.

Grimsmåla naturreservat norr om Karlshamn, väster om Gamla Tingsrydsvägen. Reservatet bildades för att bevara kvarvarande grusformationer från tidigare täktverksamhet i Mieåns dalgång.

Hjärtsjömåla naturreservat ligger i närheten av Hällaryd och Bälganet. I området finns ett av Blekinges starkaste fäste för tjäder. Järpe, pärluggla och sparvuggla finns också här.

Hokas naturreservat norr om Asarum. Här finns flera blommor som växer ner mot åns strand, bl. a. lundkovall, liljekonvalj och skogsbingel.

Hönebyggets naturreservat norr om Mörrum längs med Mörrumsåns östra sida. Karaktäristiska arter är bl a. safsa, dunmossa, lax, koralltaggsvamp och kungsfiskare.

Ire naturreservat cirka 25 kilometer norr om Karlshamn. Husen har bevarats och ängar, åkrar och betesmarker betas och sköts med lie. I naturreservatet har Karlshamns kommun en natur- och kulturskola.

Kvallåkras naturreservat. Gamla Riksvägen mot Halahult och Bälganet.  Artrik ädellövskog med olikåldrig ek, bok och avenbok men här finns också inslag av lind, alm, asp björk och hasse. Blekingeleden går genom området.

Kärringahejans naturreservat vid Mörrumsån norr om Hemsjö. Urskogskaraktär med äldre barr- och lövskogar med lång kontinuitet.

Lobergets naturreservat cirka 20 kilometer norr om Karlshamn. I skogen finns tjäder, järpe, spillkråka och pärluggla. Ett av kärren har ett stort bestånd av den sällsynta dunmossan och på ängarna växer bl. a. gullviva, jungfrulin, ängsviol och knippfryle.

Långasjönäs naturreservat norr om Asarum. Här finns flera sjöar där man kan fiska efter att ha löst fiskekort, samt skidspår, vandringsleder och motionsspår.

Långehalls naturreservat nordost om Karlshamn. En blandning av trädslag med träd i olika nedbrytningsstadier vilket skapar gynnsamma förutsättningar för ett rikt insektsliv och goda livsmiljöer för marksvampar.

Mörrumsåns dalgångs naturreservat. Naturreservatet sträcker sig längs med Mörrumsåns bägge sidor, från Svängsta i söder till Hemsjö i norr. Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, i och kring ån finns bl. a. arterna lax, havsöring, igelkottsröksvamp, forsärla och kungsfiskare.

Penningbergets naturreservat i östra Karlshamn.  En för Blekinge ovanlig kalkstensrest.

Persgärde naturreservat öster om Karlshamn i närheten av Halahult och Bälganet. flera naturtyper i form av artrika ädellövskogar men även artrika mader och betesmarker med stor biologisk mångfald. Blekingeleden går genom reservatet.

Stilleryds naturreservat strax väster om Karlshamn. Kuperade, öppna och skogbevuxna hällmarker samt öppna gräsmarker som betas av djur sommartid. I naturreservatet växer bl a. ek, tall, flikros, blåbär, gökärt och stagg.

Stärnö-Boön naturreservat i södra Karlshamn.  I ädellövskogarna finns grovgreniga äldre träd som är attraktiva boplatser för många fåglar och insekter. Det finns grillplatser och fina utsiktsplatser. På sommaren finns här bryggor vid områdets badplats. I naturreservatet finns flera vandringsstigar med olika hög grad av tillgänglighetsanpassning.

Tattamåla naturreservat öster om Karlshamn i närheten av Halahult och Bälganet.  Vackra hagmarker, ädellövskogar samt blandskogar med äldre tall och bok. I naturreservatet finns det också mycket vilt, bl. a. älg, rådjur, hare, grävling och vildsvin.

Tjärö naturreservat, som ligger i Hällaryds skärgård, utgörs av en ö med omkringliggande vatten, holmar och skär.  Ett rikt växt- och djurliv med många arter som är typiska för skärgården. På ön finns flera vandringsleder och rastplatser samt vikar med sandbotten som är lämpliga för bad.

Tärnö naturreservat ligger i Hällaryds skärgård. Varierande natur med hällmarker, klapperstensfält, ädellövskog, igenväxande betesmarker och sandstrand. Sommartid går det båtturer till ön från Karlshamn.

Östra Kvallåkra naturreservat ligger i anslutning till naturreservaten Kvallåkra och Persgärde.  I området finns naturskogar med blockig mark och branta sluttningar.