Ire naturreservat

Ire naturreservat ligger 20 km norr om Karlshamn, öster om Mieån. Inom reservatet finns ängar, åkrar och betesmarker som hävdats i hundratals år. Idag finns två ursprungliga gårdar i Ire; Håkansgården och Josefsgården. Båda har restaurerats till ursprungligt skick.  I området finner man också imponerande rösen och stenmurar och gamla träd som hamlats i generationer.

På sommaren blommar ängarna för fullt och man kan trolla bort sig i prakten av prästkrage, blåklocka, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, jungfrulin och ängsvädd. För att ängsfloran ska bevaras krävs att markerna hävdas genom bete eller slåtter. I slutet av juli när det mesta är överblommat hjälper vi i Karlshamns Naturskyddsförening till med slåttern i samarbete med Länsstyrelsen och Ringamåla hembygdsförening.

I naturreservatet finns också Ire Natur- och Kulturskola. Här bedriver Karlshamns kommun natur-, kultur- och miljöundervisning. Skolan riktar sig till elever och vuxna inom hela utbildningsområdet som t ex. grundskola, gymnasium, särskola, SFI, omsorgen, förberedelseklass, folkhögskola och universitet.

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

Bilder från slåttern. Klicka för större bilder.

Slipa lie Slåtter med lie
slåtter Ire slåtteräng

Bilder från naturskolan.

grisar 2 lada
biodlare get

Från De Vilda Blommornas Dag i juni 2015

ringamålakor Hage
Josefs stuga röse
slåttergubbe kråkklöver
jungfrulin daggkåpa
solvända och jungfrulin granspira

Korna på bilden ovan är Ringamålakor och stugan kallas Josefs stuga.

Blommorna på bilderna ovan är slåttergubbe, kråkklöver, jungfrulin och ängskallra, daggkåpa, solvända och jungfrulin, samt granspira.

Bilderna under är Jungfru Marie nycklar och svinrot.

jungfrumarienycklar svinrot

Vägbeskrivning

Kör riksväg 29 norrut från Karlshamn. Alldeles innan smålandsgränsen finns hänvisningsskylt.

karta karta 2