Stärnö-Boön naturreservat

Naturreservatet Stärnö-Boön omfattar Stärnöhalvön och Boön med omgivande havsområde.

Stärnöhalvön

Skogen på Stärnöhalvön består av  tall-ekskog och ek-avenbokskog med inslag av bok, rönn, björk, al, hassel, sälg, apel och kaprifol men Bålabacken i sydost domineras av tallskog. På marken växer bland annat myskmadra, blåbär, harsyra, vitsippor och blåsippor. Murkna träd och död ved ger goda förutsättningar för insekter och hackspettar.

På halvön finns även hällmarker i form av främst strandklippor med jättegrytor och isräffelbildningar. En stor diabasgång löper i NO-SV riktning. I området finns betydande kulturhistoriska värden. Det främsta är bronsåldersröset Högarör, beläget på Stärnös högsta punkt. Reservatet omfattar 195 hektar land och 705 hektar vatten. Att det ingår så mycket vattenyta beror på att man vill skydda lämningar från Yoldiatiden, tiden närmast efter inlandstidens tillbakagång som ligger ner till 18 meters djup

I naturreservatet finns flera vandringsstigar med olika hög grad av tillgänglighetsanpassning (en är helt tillgänglighetsanpassad). Det finns även grillplatser och fina utsiktsplatser. På sommaren finns här också bryggor vid områdets badplats.

Här finns också delar av Per Albin-linjen som Per Albin Hansson uppförde under andra världskriget.

I mitten av november 2016 hade klubben en utflykt till Stärnö. Eftersom det var sent på året var det ganska kall och lite blåsigt, klipporna var hala och vi fick gå försiktigt. Dock var det väldigt mäktigt att gå ut på udden och se vågorna slå in över klipphällarna. Vi besökte Altare Hall som har en mytomspunnen historia. Enligt legenden ska en engelsk brigg som bar namnet Altáre mött sitt öde här mot Sternös klippor 1679. Sternöborna sägs ha tänt stora eldar vid Bålabacken för att förvirra skeppet till att gå på grund. Vi vågade oss också ned mot jättegrytorna. Vi har också haft nattvandringar runt midsommar och sett solen gå bakom horisonten.

Bilder från Stärnö vid olika årstider.

skyltar röse
Bålabacken Altare hall

På Stärnö finns två pucklar som syns från havet. På den norra puckeln finns Höga rör som är Blekinges största gravröse. Högarör är närmare fem meter högt och uppfördes under äldre bronsålder. Den södra puckeln är Bålabacken som kanske använts en gång i tiden för att tända bål för att vägleda båtar. Uppe på Bålabacken finns ett bord och bänkar där man kan sitta och fika och beundra utsikten. Flyttblocket Altare hall ligger nere vid vattnet om man följer den blå slingan ”Stärnö runt”.

Jättegryta

Jättegrytorna som ligger nära stranden strax väster om Altare hall, är skyddade som naturminne. De har skonats från inlandsisens eroderande krafter.

solbelyst
gammal ek mossor

På de övre bilden syns solbelysta tallar uppe på Bålabacken. Tallskogen här är mycket skyddsvärd. Den vänstra undre bilden visar en av de stora murkna ekarna i området. Svampar, lavar, insekter och fåglar gynnas av gamla träd och död ved i skogen. Den högra bilden visar stenar med ett antal lavar och mossor, bland annat renlav och björnmossa.

alkärr sork
orange ticka tall med ticka

Överst till vänster syns ett alkärr som tidvis står under vatten. De kan vara viktiga för de biologiska mångfalden. Överst till höger syns en liten skogssork. På de nedre bilderna syns en väldigt orange ticka och en väldigt okvalificerad gissning är att det är en ung klibbticka.

Boön

Boön ligger öster om Stärnösandvik (badplatsen). Se kartan under vägbeskrivning. Det finns en bro över.
På boön finns det en ca 3 km lång vandrings led med informationsskyltar.

vandringsstig

Ett minne från förr är allt stenskravel som finns kvar sen stenhuggeriverksamhet som bedrevs från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet. På ön fanns även två mindre järnvägsspår där man drog trallor med huggen sten fram till skeppningsplatsen på öns västra sida där den lastades i båtar.

stenskravel

På ön finns också en gammal kyrkogård, omgärdad av en vackert kallmurad stenmur. 1693 beslöt Carl XI att en begravningsplats för garnisonen på Kastellet skulle anläggas på Boön.

begravingsplats

Mer bilder från Boön

vy över karlshamn fikastund
sällsynt växt hampflockel

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

Vägbeskrivning

Tag av från E22 vid trafikplatsen Karlshamn västra, och kör väg 29 genom rondellen och vidare söderut. Följ skyltningen och sväng höger mot Stärnö. Vid badplatsen Stärnö Sandvik finns en större parkeringsplats. Boön ligger öster on Stärnö. Klicka för större bild.

stärnö karta Boön karta